Aquest web utilitza cookies per millorar l'experiència de navegació. Pots acceptar-les i continuar navegant o revisar les preferències de privacitat en qualsevol moment.
L'ajuda entre iguals. Una pràctica amb moltes possibilitats pedagògiques L'ajuda entre iguals. Una pràctica amb moltes possibilitats pedagògiques L'ajuda entre iguals. Una pràctica amb moltes possibilitats pedagògiques
opinió
L'ajuda entre iguals. Una pràctica amb moltes possibilitats pedagògiques
Maribel de la Cerda Toledo / Afavorir les interaccions entre alumnes per facilitar els processos d'ensenyament i aprenentatge ha estat un recurs que educadors i educadores han emprat freqüentment al llarg de la historia i són nombroses i molt diverses les experiències existents al nostre país. Aquest article presenta l'ajuda entre iguals com una proposta que ofereix elevades possibilitats educatives, tot considerant-la com una pràctica d'aprenentatge servei que permet educar en valors ja que es basa en un dinamisme pedagògic clau: les relacions cara a cara entre persones.Afavorir les interaccions entre alumnes per facilitar els processos d'ensenyament i aprenentatge ha estat un recurs que educadors i educadores han emprat freqüentment al llarg de la història. En aquest sentit, la quantitat d'experiències existents al nostre territori és àmplia i variada: els programes de tutoria entre iguals per a treballar la lectura, les associacions escolars gestionades pel propi alumnat, les experiències de col·laboració entre alumnes de diferents cicles, o els projectes de mediació i resolució de conflictes entre companys, són alguns exemples de com es concreten aquest tipus de pràctiques als centres educatius.

Però el cert és que malgrat la tradició existent, aquesta tipologia d'activitats sovint passen una mica desapercebudes. Es veuen tan naturals i fa tant de temps que s'implementen que costa reconèixer-les i valorar-les considerant-les amb tot el seu potencial. I no només això, si no que fins i tot es pot arribar a qüestionar la seva eficàcia i utilitat.

A continuació, fruit dels resultats obtinguts mitjançant algunes recerques realitzades (*), ens proposem presentar l'ajuda entre iguals com una proposta que ofereix elevades possibilitats educatives. Tot oferint una breu aproximació al concepte i a les seves modalitats i considerant-la com una pràctica d'aprenentatge servei que permet educar en valors ja que es basa en un dinamisme pedagògic clau: les relacions cara a cara entre persones.


L'ajuda entre iguals: concepte i modalitats

Quan parlem d'ajuda entre iguals ens referim a una pràctica pedagògica que impulsa la creació de vincles entre persones que comparteixen un mateix estatus però que alhora presenten una diferència que permet a una d'elles assumir un rol educatiu intencional respecte l'altre.

Es tracta doncs, d'una tipologia de pràctiques en que els educadors i educadores aprofiten una diferència existent entre alumnes per a institucionalitzar una relació d'ajuda.

Pel que fa a les tipologies, malgrat considerem que l'ajuda entre iguals esdevé un concepte integrador i que les activitats que l'engloben manifesten alguns trets comuns bàsics, distingim cinc modalitats essencials que tot seguit detallem.

Monitoratge. «Pràctiques d'ajuda entre iguals basades en la dinamització d'una activitat que implica l'adquisició i l'exercici d'una habilitat concreta».
Les pràctiques de monitoratge es corresponen amb activitats en què els participants ensenyen, aprenen i exerciten una destresa determinada. Es poden agrupar bàsicament a l'entorn de tres tipus d'activitats: els tallers, els jocs i les activitats específiques.
Tutoria. «Pràctiques d'ajuda entre iguals basades en la transmissió de coneixements acadèmics».
A les activitats de tutoria es treballen qüestions vinculades a les matèries curriculars i tres temàtiques esdevenen els eixos bàsics: la lectoescriptura, el reforç escolar i el treball sobre temes específics.
Difusió. «Pràctiques d'ajuda entre iguals basades en la presentació d'una producció cultural»
Amb aquesta modalitat d'ajuda es persegueix l'objectiu fonamental de donar a conèixer alguna qüestió que els alumnes han treballat prèviament. S'inclouen tres tipus d'activitats bàsiques: els contacontes, els espectacles varis (obres de teatre, musicals, etc.) i les presentacions orals.
Acompanyament. «Pràctiques d'ajuda entre iguals basades en processos d'acollida i socialització».
Es tracta d'aquelles activitats en les que es pretén facilitar la integració de l'alumnat nouvingut als centres a partir de l'establiment d'una relació d'ajuda i d'intercanvi mutu entre companys.
Mediació. «Pràctiques d'ajuda entre iguals basades en la resolució de conflictes».
Les pràctiques de mediació comprenen aquelles activitats en que els alumnes es posen en relació amb la finalitat de resoldre positivament els problemes que sorgeixen entre ells.

Una pràctica d'aprenentatge servei d'educació en valors

Considerem l'ajuda entre iguals com una modalitat de pràctiques d'aprenentatge servei ja que manifesta alguns dels requisits bàsics d'aquesta metodologia, destacant essencialment la presència de servei, d'aprenentatge i d'una necessitat. En aquest tipus d'activitats el servei es materialitza en una forma d'ajuda que els alumnes ofereixen a membres de la seva comunitat. Ensenyar a llegir, acompanyar en l'escolarització o conduir les mediacions quan hi ha conflictes, en són exemples. A la vegada, aquesta ajuda afavoreix i requereix que es produeixin aprenentatges que van des de qüestions acadèmiques fins a habilitats i valors. Finalment, amb aquest tipus d'activitats es treballa per satisfer una necessitat fonamental, la creació de vincles interpersonals entre els alumnes, i s'incideix també en altres aspectes com ara la integració de l'alumnat nouvingut o la gestió positiva dels conflictes entre alumnes.

Respecte la consideració de l'ajuda entre iguals com a pràctica d'educació en valors, partim d'una concepció de l'educació moral basada en la relació i en la que el reconeixement esdevé una qüestió fonamental. Des d'un punt de vista pedagògic, aquest reconeixement s'expressa mitjançant alguns dinamismes entre els que s'inclouen els encontres interpersonals. I és precisament aquest reconeixement el que afavoreix l'ajuda entre iguals: amb la participació en aquestes propostes es convida els protagonistes a formar part d'una relació en què apreciar i estimar són bàsics. Els alumnes construeixen un vincle afectiu que implica l'acollida, l'acceptació i l'obertura a l'altre. Per això considerem que aquest tipus d'activitats esdevenen molt adequades per a incidir sobre un mecanisme bàsic d'humanització: l'afecte i les relacions cara a cara i de proximitat entre persones.

Potencialitats de l'ajuda entre iguals

L'anàlisi i estudi d'algunes experiències permet considerar l'ajuda entre iguals com a una pràctica senzilla que ofereix la possibilitat de treballar qüestions molt variades, a edats molt diferents i que esdevé un context d'aprenentatge molt positiu pels nois i noies que hi participen. I és que ambdues parts ensenyen i aprenen conjuntament, a la vegada que es relacionen en situació de proximitat.

Pel que fa a les adquisicions que promou en els participants, a l'alumnat que facilita la seva ajuda i suport, l'experiència l'obliga a consolidar els coneixements. El domini sobre el que es vol transmetre resulta essencial i no hi ha millor manera d'aprendre que ensenyant. A més, li ofereix la possibilitat de fer alguna cosa amb i per algú altre, augmentant la seva autoestima, la satisfacció personal, la motivació i el compromís vers l'activitat. Sense oblidar en aquest punt que els alumnes no són mai professionals i que necessiten de l'acompanyament i el suport dels educadors i educadores adults.

Als alumnes que reben l'ajuda, aquest tipus de pràctiques els permet obtenir una atenció individualitzada i un suport de la mà d'un referent proper. Disminueix la seva por a equivocar-se i guanyen seguretat, cosa que facilita enormement el propi progrés i la superació dels reptes que se'ls hi puguin plantejar.

Veiem doncs, com les possibilitats que ofereix aquesta fórmula pedagògica són múltiples. D'una banda, permet abordar continguts acadèmics. De l'altra, fruit de la interacció, afavoreix que cristal·litzin algunes competències i valors fonamentals. Destacant en aquest sentit l'exercici i el desenvolupament de la responsabilitat, la paciència, l'empatia o la comprensió, entre els més significatius.

Però potser el més important és que treballant plegats els alumnes posen en pràctica un dinamisme bàsic d'humanització: el reconeixement mutu entre persones. La proximitat existent entre l'alumnat afavoreix la creació d'un medi caracteritzat per la confiança, la complicitat i l'afecte. Totes dues parts treballen conjuntament amb un objectiu educatiu precís, a la vegada que es coneixen i construeixen un vincle i una relació d'amistat. I és precisament amb l'obertura d'aquest canal de l'afecte i de les emocions, que l'aprenentatge es veu potenciat. En síntesi, mitjançant l'ajuda entre iguals els participants són capaços de construir relacions interpersonals i vincles afectius. Un aprenentatge essencial pel creixement personal i social. Un aprenentatge bàsic a la vida.

(*) de la Cerda Toledo, M. (2011) L'ajuda entre iguals. Anàlisi d'una modalitat de pràctiques d'aprenentatge servei. Barcelona, Universitat de Barcelona. Departament de Teoria i Història de l'Educació (tesi doctoral; director: Josep Maria Puig Rovira). Disponible a: http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/43110/2/MDLCT_TESI.pdf


-----

Més continguts sobre:
aprenentatge servei

imprimir