Aquest web utilitza cookies per millorar l'experiència de navegació. Pots acceptar-les i continuar navegant o revisar les preferències de privacitat en qualsevol moment.
experiència i intercanvi
Educart pel Desenvolupament
Ester Bonal / És un projecte socioeducatiu desenvolupat a tres barris de Barcelona: Barceloneta, Ciutat Meridiana i Raval que posa l'èmfasi en la inclusió. A través de la música i les arts escèniques, pretén que els infants i joves tinguin l'oportunitat de participar en activitats artístiques de qualitat i en grup. Possibilitar el seu apoderament cultural, el canvi a nivell personal i crear una dinàmica de grup que faciliti l'abordatge positiu dels conflictes

Punt de partida: Necessitat detectada


A Catalunya, la infància i la joventut és el col·lectiu amb més risc de pobresa, amb una taxa del 23,7%, en les persones menors de 16 anys segons dades de 2010 de l'IDESCAT. L'estat de pobresa que desencadena processos d'exclusió social prové de diferents àmbits: econòmic, laboral, formatiu, sociosanitari, residencial i relacional.

Entre els perfils de pobresa identificats en el Pacte per la Lluita contra la Pobresa destaca el d'infants i joves que viuen en famílies que no obtenen els ingressos necessaris per portar una vida digna, famílies en situació precària a nivell d'habitatge, de salut, aïllament,...

En barris amb un índex elevat de pobresa i exclusió per causes socioeconòmiques trobem moltes famílies procedents de la immigració, els infants i joves de les quals, afegeixen el fet de pertànyer a una minoria cultural, a la resta de causes de risc d'exclusió social. L'anomenat fracàs escolar i l'accentuació de les desigualtats que el sistema educatiu vol suprimir en el discurs però sovint alimenta en la pràctica, es concentra entre els infants i joves d'aquestes famílies.

En contextos com els exposats en els paràgrafs anteriors i amb infants i joves que viuen situacions com les descrites, on el llindar de l'educabilitat (Tedesco, 2002) és una possibilitat real però on les conseqüències de les situacions d'exclusió en fa molt difícil l'assoliment, l'acció educativa hauria d'incloure actuacions enfocades a aconseguir un canvi respecte a les seves expectatives presents, on siguin conscients de la transcendència de l'educació pel seu futur i on aquests es reconeguin com a ciutadans/es d'una comunitat mundial d'iguals.


Quina acció hem volgut fer i per què l'hem fet?

Amb aquest projecte hem volgut contribuir a canviar l'autopercepció dels infants i joves de tres barris de Barcelona (Barceloneta, Ciutat Meridiana i Raval) a partir de la seva vinculació amb un projecte educatiu i artístic que posa l'èmfasi en la inclusió, en la relació entre les persones del grup, en les seves necessitats, en la implicació en un projecte col·lectiu... i tot això a través de l'art. Només així, aconseguirem que aquests infants i joves es reconeguin subjectes de drets i que vulguin implicar-se en processos de transformació social (i també individual).

El que hem buscat amb el projecte és incidir principalment en els àmbits formatiu, relacional i de la ciutadania i participació. Busquem un canvi de percepció personal dels infants i joves vinculats al projecte i un canvi de percepció col·lectiva del barri i del context a través de: el reconeixement d'activitats artístiques de qualitat dutes a terme pels propis infants i joves, la presa de consciència de què l'exercici dels seus drets és transformador i la seva reivindicació des de l'acció.


Com ho hem fet?

Davant el desencís i la desesperança de molts infants i joves, despertar la consciència de "tenir la possibilitat", de ser "protagonistes" del seu propi procés, i de fer-los conscients de què poden incidir en el desenvolupament dels processos socials i polítics globals, on abans només hi veien un espai i un temps sense expectatives ni il·lusió, serà un canvi fonamental.

Amb accions educatives continuades, que vagin enfortint les seves certeses, que els ajudin a resoldre els seus dubtes i conflictes de manera autònoma i que afavoreixin la reflexió sobre diferents temes col·lectius. Són fonamentals per treballar vers aquesta transformació social.

La presa de consciència d'aquest fet, per part dels infants i joves, els ajuda a apoderar-se de la seva pròpia formació i autonomia, des d'adoptar diferents actituds que ells mateixos trien i que modularan les seves relacions socials, la seva capacitat de comunicar-se i d'entendre el món.

A través d'aquest procés, l' autopercepció de marginació, tant present en molts d'ells i que expressen sovint a través de les seves actituds i reaccions, deixa lloc a una autopercepció menys angoixant, que els permet viure i gaudir del present perquè se'ls han despertat possibilitats que poden marcar el seu futur i també s' afavoreix que es reconeguin com a ciutadans i ciutadanes que pertanyen a una comunitat mundial d'iguals que poden implicar-se en el desenvolupament global.


Amb quines eines?

Música, teatre i dansa fets pels infants i joves en tallers setmanals i on posen en pràctica habilitats necessàries per a qualsevol procés d'aprenentatge: atenció, rigor, coordinació espacial, cooperació, treball en grup, etc. L'eix d'aquestes sessions, el fil conductor, serà els drets dels infants. La seva concreció es fa des del propi procés, des de la tria de temes, repertoris... Per tant, els infants i joves tenen una major facilitat per reflexionar sobre temes globals, de manera crítica.


Qui en són els artífex?

Els infants i joves, acompanyats per professorat artístic compromès amb processos de transformació social, assumeixen l'organització dels esdeveniments sobre els drets dels infants. Aquests esdeveniments, a més a més de ser una mostra artística del que els infants han après, són accions d'exercici i sensibilització sobre la situació dels seus drets.

Aquests efectes s'aconsegueixen amb la complicitat d'un professorat format i compromès amb la transformació social, que tindrà eines per incorporar la reflexió sobre l'educació per al desenvolupament i la ciutadania global en la seva pràctica educativa.


Quines accions s'han dut a terme?

- Tallers setmanals amb infants i joves de Ciutat Meridiana, Barceloneta i Raval, entre gener de 2016 i juny de 2017.
- Pesentació pública en format de mostra-espectacle per part de tots els participants en el projecte
- Estudi i informe de seguiment dels objectius a treballar i del procés dut a terme per assolir-los.
- Curs de formació en Educació pel Desenvolupament per professionals que usen la música i arts escèniques com e eines educatives.


Quins són els nostres propòsits?

- Que els infants i joves tinguin l'oportunitat de participar en activitats artístiques de qualitat i en grup que possibilitin el seu apoderament cultural.
- Que la metodologia socioafectiva i artística utilitzada en les sessions afavoreixi el canvi a nivell personal d'aquests infants i joves, i crear una dinàmica de grup que faciliti l'abordatge positiu dels conflictes.
- Que el canvi personal en aquests infants i joves transformi la seva relació amb l'entorn i la percepció que els veïns i veïnes tenen d'ells.
- Ampliar la mirada sobre la situació dels infants a nivell global i l'exercici dels seus drets a partir de l'eix conductor d'aquestes acrivitats artístiques (Drets dels Infants)
- Convertir els esdeveniments artístics, protagonitzats pels propis infants i joves, en activitats de sensibilització.
- Contribuir a promoure un model de ciutadania global amb increment d'actituds reflexives i crítiques sobre la situació dels drets dels infants a nivell global, implicant els infants i joves en processos de transformació social.


EducArt pel Desenvolupament
Projecte socioeducatiu a través de la música i arts escèniques (2015-2017)
Liderat per: Fundació EDUCO i per Xamfrà, Centre de Música i Escena

Hi han participat: Basket Beat, Comusitària (Riborquestra), TEB-Ravalnet (La Llama), Escola Mestre Morera, Escola Mediterrània, INS Miquel Tarradell, Monestir de Pedralbes
Amb col·laboració d'estudiants de la UB i la UAB

Finançat per l'Ajuntament de Barcelona

Barcelona, maig 2018


-----

Més continguts sobre:
treball comunitari, arts, drets dels infants, música, teatre, educació inclusiva, educació per al desenvolupament, drets humans

imprimir