Aquest web utilitza cookies per millorar l'experiència de navegació. Pots acceptar-les i continuar navegant o revisar les preferències de privacitat en qualsevol moment.
Aprenem fent, reflexionant i comunicant en ambients idonis.
opinió
Aprenem fent, reflexionant i comunicant en ambients idonis.
José Palos / L'alumnat aprèn de forma global en totes les seves dimensions i competències com a persona en un context d'una realitat complexa que, per a la seva interpretació i per resoldre els seus problemes, necessita de la combinació de totes "les ciències o coneixements". Aprenen fent, experimentant i interaccionant, solucionant, reflexionant i comunicant. El professorat ha d'ajudar, ha de facilitar l'aprenentatge creant situacions i espais d'aprenentatge en els quals l'alumnat sigui el protagonista, l'actor de tot el procés.

Els currículums escolars haurien de ser flexibles i globalitzats potenciant les metodologies interactives i resolutives en que l'alumnat recorre al que sap, busca nous coneixements i els utilitza de forma cooperativa per resoldre una situació o interrogant. I això te a veure amb com aprèn l'alumnat o podríem dir que tothom de forma genèrica. Aquest article és la continuació dels anteriors, que volen ser una síntesi de les meves quasi conviccions, com a docent, del que funciona en l'aprenentatge i ensenyament.

L'alumnat aprèn de forma global en totes les seves dimensions i competències com a persona en el context d'una realitat complexa que, per a la seva interpretació i per resoldre els seus problemes, necessita de la combinació de totes "les ciències o coneixements". Aprèn a partir dels seus coneixements previs, que d'altra banda condicionen el seu potencial d'aprenentatge, reelaborant i construint de forma permanent constructes de coneixements en forma de xarxes interconnectades en les quals es troben nuclis de major interès des dels que poden aprofundir. Aprèn a través de l'acció i de la reflexió que actuen de gresol dels seus coneixements, idees, preconceptes, raons, percepcions, creences, consciència i de les emocions que freqüentment són les que atallen les decisions.
L'alumnat aprèn de forma significativa continguts que per a ell té o li poden donar un sentit, una utilitat i que no estiguin molt lluny del que ja sap. Aprenen més i estan més motivats si s'impliquen en la selecció dels continguts o temes a treballar, si estan plantejats de forma problematitzadora, basats en una necessitat social real o percebuda, com un repte o com una situació a resoldre. I aprenen sobretot amb activitats o projectes de treball autèntics en els què els elements són reals o s'assemblen el màxim possible, i en els quals el resultat és una aportació real a una necessitat concreta.

Aprenen fent, experimentant i interaccionant, solucionant, reflexionant i comunicant en un procés en que han observat, dialogat, argumentat, contrastat, ajudat, aplicat, com a contingut i mètode d'aprenentatge. Construeixen i consoliden aprenentatges quan reelaboren la informació, quan elaboren i construeixen un discurs propi i l'han d'explicar i aplicar, quan han de pensar i argumentar solucions o projectes i les han de dur a terme. És important que vegin la dimensió social i humana dels aprenentatges, que plantegin qüestions ètiques, que analitzin i puguin posicionar-se de forma crítica i respectuosa. Aprenen en gran manera a través de les emocions, amb afecte, amb respecte i amb exemples.

Consolidaran els aprenentatges si són conscients i han reflexionat durant el procés sobre tot el que han realitzat per aprendre. Si fan una síntesi dels aprenentatges al final del procés remarcant les seves possibles aplicacions, la seva utilitat o valor. I també si ho han fet amb rigorositat, seguint una metodologia "científica" que els aporti un coneixement del mètode o de l'estratègia utilitzada que li ajudarà a seguir aprenent per si mateixos i aplicar els coneixements en altres situacions. És a dir, aprenen d'altra forma que memoritzant i acumulant informació.

Per això la funció primordial del professorat no pot ser la de transmissor de coneixements, encara que això no llevi que hagi de tenir una formació científica i pedagògica sòlida. El professorat ha d'ajudar, ha de facilitar l'aprenentatge creant situacions i espais d'aprenentatge en els quals l'alumnat sigui el protagonista, l'actor de tot el procés. Hauria de ser un facilitador de contextos, de les relacions i del procés d'aprenentatge. Des d'un bon començament ha d'ajudar a identificar els coneixements i competències amb les que compta l'alumnat, les necessitats i aprenentatges que necessitarà per realitzar les accions planificades i poder anar progressant. Ajudar que aprengui de les seves experiències i de les idees d'uns altres, a complementar, a donar sentit i coherència als aprenentatges que es van realitzant. Això implica atencions personalitzades o en petits grups i puntualment intervencions al grup classe, i per això les ràtios han de ser molt més baixes.

En el marc del grup classe, el professorat té una funció molt important com a tutor/a fent servir diferents tipologies de tutoria (gran grup, individual, entre iguals,..) amb diferents continguts i enfocaments, La seva funció com a tutor/a és molt important en tant que pot generar dinàmiques inclusores, de millora de l'autoestima i de pertinença, motivadores i generadores d'actituds positives i de responsabilitat cap a l'aprenentatge.

El professorat ha d'ensenyar a conviure en la diversitat d'idees, de cultures, de valors, de ritmes, d'interessos i d'identitats. A que aprenguin d'ella valorant i respectant la diferència i la discrepància. I en el context d'aquesta diversitat ha d'ajudar a construir normes de convivència col·lectiva i a posar en valor el que és comú i públic. Per tant és fonamental el treball en equip i de forma cooperativa, per programar, per fer plantejaments globals de treball en la seva matèria de forma que es faciliti el desenvolupament de les qualitats, capacitats i competències.

És imprescindible que domini científicament la matèria, bastant més enllà del que se suposa que ha d'explicar o ensenyar. És necessari per ser un didacta creatiu que ajudi a comprendre els conceptes en tota la seva complexitat, i pugui ajudar l'alumnat a continuar aprenent. Aquest domini de la matèria també li aporta una visió de la seva òrbita interdisciplinària, intrínseca en el seu cos científic. És a dir el professorat necessita tenir una visió àmplia de la dimensió interdisciplinària dels continguts de la seva matèria que li permeti participar en el desenvolupament de projectes sorgits d'altres matèries diferents de la seva. Amb aquest objectiu hauria de comptar amb una formació pedagògica i metodològica sòlida tant de tipus generalista com a específica.

Per tot això el professorat s'ha de formar contínuament sobre la base de les seves necessitats personals però fonamentalment sobre la base de les necessitats generades pels projectes del centre. La seva formació ha de revertir en la qualitat dels projectes, en l'aprenentatge de l'alumnat i en l'experiència del centre. Per això, el professorat ha de considerar la seva formació com un factor imprescindible (deure/dret laboral) per dur a terme la seva tasca docent i aquesta hauria de dur-se a terme dins del seu horari laboral. El professorat, a més de tenir un contracte laboral ben remunerat, hauria de ser un professional ben considerat socialment i sentir que té un contracte o compromís moral amb la seva professió, amb la comunitat educativa i amb els projectes en què participa.

Gener de 2019-----

Més continguts sobre:
educació secundària, educació en valors, diversitat, educació primària, aprenentatge servei, participació

imprimir