Aquest web utilitza cookies per millorar l'experiència de navegació. Pots acceptar-les i continuar navegant o revisar les preferències de privacitat en qualsevol moment.
Els valors a internet
hemeroteca
Els valors a internet
Elena Noguera i Pigem /

Elena Noguera i Pigem
Grup de Recerca en Educació Moral. UB - IEARN-Pangea

Quan parlem dels valors a Internet¹ els podem entendre bàsicament a partir de dues accepcions: què representa en si aquest entorn, el seu ús i la influència en els valors dels joves; i com podem utilitzar aquestes noves eines per potenciar el desenvolupament de les dimensions de la personalitat moral a partir de l'adaptació metodològica de les estratègies d'educació moral i en valors.

Què representa en si Internet, el seu ús, i la influència que té en els valors dels joves

Internet té un potencial educatiu amplíssim i probablement sense precedents, tot i que ve acompanyat de problemes complexos i sovint controvertits. Ens cal ser conscients de l'eina que tenim a les mans, de les seves possibilitats educatives i les seves limitacions. La utilització de les noves tecnologies a l'escola ha de potenciar el seu arrelament a l'entorn i la seva obertura a tot el món, i qualsevol proposta que limiti aquesta doble vessant és negativa per al ple desenvolupament del model educatiu que creiem necessari potenciar. Hem d'aprofitar les noves tecnologies de la informació i la comunicació per optimitzar l'educació dels ciutadans en el canvi i en les conseqüències que representen per a l'autoconeixement, autorrealització i desenvolupament de les capacitats socials, entre altres.

Per si mateixa, l'eina promou una motivació a l'alumne per aprendre, ja que té un accés al coneixement més atractiu, més actiu i més vinculat a la seva realitat vital i això li potencia l'autoestima;el fet de promoure l'interdisciplinarietat i transversalitat afavoreix la formació integral dels alumnes; la interacció entre iguals permet i potencia el contacte humà en la seva dimensió més afectiva; la retroalimentació continuada ajuda a la reafirmació de les idees, la creació d'hàbits i l'adquisició d'estratègies cognitives per organitzar la informació; la confrontació de punts de vista diferents provoca un conflicte cognitiu que genera la construcció de coneixement; s'assumeix la diversitat com a recurs d'aprenentatge apreciant les aportacions de tothom com a valuoses i considerant la igualtat d'oportunitats on tothom pot ser emissor i receptor en igualtat de condicions i expressant la pròpia opinió lliurement; i en relació a això, la perspectiva i el compromís social potencia la dimensió internacional i ajuda a desenvolupar el pensament global dels alumnes més enllà de l'escola.

Considerem que a l'escola cal l'organització de l'alumnat on prevalguin els conceptes de diàleg i d'enriquiment mutu, tot exercitant-los en l'acceptació de la diversitat. Les eines telemàtiques ens brinden l'oportunitat de partir d'aquestes premises, optant per una solució que pot ser l'organització de grups cooperatius dins l'escola i entre escoles, on equips d'alumnes estableixen relacions d'interdependència. Aquest tipus d'activitat, pot afavorir tant el compromís individual amb el grup, intensificant l'autoestima dels alumnes i el sentit del propi valor, com la necessitat d'ajudar-se mútuament. Creen un sentit de la responsabilitat, i ajuden els alumnes a pensar en equip en lloc d'individualment. De la mateixa manera, els beneficis d'aquesta metodologia de treball recauen igualment en alumnes amb diferent facilitat d'aprenentatge. Es constata que els integrants dels equips cooperatius han d'aplicar habilitats de comunicació com ara escoltar activament, comprendre els punts de vista dels altres i discrepar sense baralles per tal de funcionar amb èxit, així els alumnes aprenen a comprendre's i a treballar plegats per resoldre problemes que consideren importants.

Mitjançant l'aprenentatge cooperatiu amb suport tecnològic augmenta el nivell de raonament perquè els alumnes han de treballar intercanviant punts de vista i resolent conflictes cognitius, la memòria a llarg termini, el domini de la informació, la transferència de coneixement, les habilitats en la resolució de problemes, la motivació, etc.

En aquest apartat també cal que tinguem en compte el que s'anomena Netiquette o ètica de la xarxa,és a dir, un conjunt de normes per comportar-se adequadament a l'utilitzar els serveis i eines que ens ofereix Internet. Per exemple, hi ha normes com : "respecte al temps i la privacitat dels altres", "comparteix el coneixement", etc... De fet, cada servei té les seves pròpies normatives. Per exemple, en el correu electrònic s'aconsella "no escriure amb lletres majúscules", en les llistes de distribució o fòrums "contestar individualment i no a tot el grup si no és necessari", etc… Cal que els usuaris de la xarxa coneguin i segueixin aquesta normativa.

Per altra banda, no podem deixar de comentar tota la problemàtica relacionada amb la necessitat de filtrar espais i pàgines web de violència, pornografia, racisme i xenofòbia per considerar-les perjudicials per a la formació i l'educació al fomentar antivalors. Actualment, s'estan desenvolupant diferents projectes al respecte².


Estratègies d'educació moral i en valors mitjançant les eines telemàtiques ³.

Optem per un model educació en valors basat en la construcció racional i autònoma de valors en situacions d'interacció social amb uns criteris que fomenten el cultiu de l'autonomia personal i de totes les capacitats de la persona que li permeten resistir la pressió col.lectiva i impedir l'alineació de la seva conducta; la disponibilitat cap al diàleg com la millor i única forma legítima d'abordar els conflictes; i el cultiu d'aquelles disposicions volitives i emocionals de la persona que li permeten posar-se en el lloc de l'altre i perseverar a través de la constància i l'esforç per acceptar i respectar la diferència i les contrarietats, com a valuoses i com una forma de tolerància activa capaç de ser aplicada a les diferents esferes actuals i futures de la vida. Aquesta forma d'educació en valors ètics que proposem no aborda en primera instància la transmissió de tal i qual tipus de valor, sinó l'aprenentatge i la promoció de les diferents capacitats i dimensions de la personalitat moral dels educands (autoconeixement, autonomia i autorregulació, capacitat de diàleg, capacitat per transformar l'entorn, comprensió crítica, empatia i perspectiva socials, habilitats socials per a la convivència i raonament moral) per ser capaços de construir i apreciar els valors i que cada un i una, de forma legítima, pugui optar per la matriu de valors que cregui més completa. En aquest cas, es tracta d'utilitzar les xarxes telemàtiques per adaptar i oferir activitats que utilitzen les estratègies d'educació moral i en valors (clarificació de valors, diagnòstic de situació i dilemes morals, role-playing,comprensió crítica, construcció conceptual, habilitats socials, etc...) per potenciar les diferents dimensions de la personalitat moral. Comptem amb diversos criteris per adaptar metodològicament les estratègies d'educació moral i en valors a l'àmbit telemàtic, per exemple, que l'estratègia sigui oferta pel professorat o els mateixos alumnes crein l'activitat. Aquesta possibilitat és interessant per la diversitat i riquesa que representa el poder tenir diferents grups-classe participant des de diferents realitats, cultures i països. També per exemple, l'estratègia es pot desenvolupar a partir de la interacció entre dos o més grups-classe, on en un dilema un grup-classe busca les argumentacions a l'opció A i un altre grup classe a l'opció B, o en un role-playing un grup-classe pren el rol de pare i l'altre de fill, o bé cada grup-classe desenvolupa l'activitat i després es comuniquen per intercanviar les experiències i impressions. En definitiva, en els nostres projectes pedagògics hem d'integrar el cultiu de la nostra identitat cultural, personal i col·lectiva, la comprensió de l'altre i de les altres cultures i el de la capacitat d'autocrítica i de diàleg. I sens dubte, les xarxes telemàtiques amb un treball pedagògic adequat ens ajuden a aconseguir-ho.


-------

¹ Aquest article és una versió reduïda del publicat a la Guia de Telemàtica Educativa (http://www.guiaeducativa.net) d' I*EARN-Pangea i del Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya: http://ralf.nexen.net/nuke/webex/baixada/valors__enoguera.pdf [última consulta: 6 de febrer de 2002]
² La Fundació Catalana per a la Recerca FCR està realitzant seminaris i campanyes sobre aquest tema.
³ Basat en el model de desenvolupament moral i d'educació en valors del GREM, Grup de Recerca en Educació Moral del Departament de Teoria i Història de l'Educació i del grup de treball "TIC i educació en valors" del PEVA, Programa d'Educació en Valors de l'Institut de Ciències de l'Educació, ambdós de la Universitat de Barcelona.

Data de publicació: Març de 2002


-----

Més continguts sobre:
educació en valors, aprenentatge cooperatiu, desenvolupament moral, tecnologies

imprimir